Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 04 września 2020 r., na okres 21 dni, wykazów nieruchomości.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 04 września 2020 r., na okres 21 dni, wykazów nieruchomości:

- położonej w Opalenicy przy ul. Świerkowej - działka nr 1070/9 o pow. 0,1669ha, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu,

Wykaz nieruchomości

- położonej w Rudnikach - działka nr 177 o pow. 0,51 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej,

- położonych w Łagwach - działka nr 350/3 o pow. 0,3313 ha i działka nr 217 o pow. 2,1172 ha, przeznaczone do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej,

- położonych w Troszczyniu (obręb Drapak) - działka nr 39 o pow. 0,38 ha i działka nr 41 o pow. 0,35 ha, przeznaczone do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej.

W/w wykazy zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazów zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”.