Informacja dla osób niesłyszących

NFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym

i innych środkach komunikowania

 

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) Burmistrz Opalenicy informuje, że w celu skorzystania z przysługujących uprawnień do pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osoby uprawnione, doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się – co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego, które powinno zawierać informacje zawarte w formularzu (do pobrania jako załącznik do informacji lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu), może być złożone, w tym również z wykorzystaniem formularza, za pośrednictwem:

- faxu 61 44 77 270,

- drogą elektroniczną na adres e-mail: bip@opalenica.pl, edg@opalenica.pl

- osobiście w punkcie informacyjnym

- telefonicznie przez osobę przybraną pod nr 61 44 77 281.

 

Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Do pobrania: Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego