Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Warsztat ślusarski usługowy, jednostanowiskowy ..."

Opalenica, dnia 21 sierpnia 2012 r..

GK.6220.18.2012.PG

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Warsztat ślusarski usługowy, jednostanowiskowy. Wykonawstwo bram i płotów z materiałów powierzonych. Praca w trybie jednozmianowym 8 godzinnym", położonego na działce nr 549, obręb Opalenica.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek złożony przez Annę i Michała Kunc, Wojnowice, ul. Ogrodowa 8, 64-330 Opalenica. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Opalenicy. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 24.

Burmistrz Opalenicy

/-/ Roman Maternik