Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych ..."

Opalenica, dnia 12 marca 2012 r.

GN.6220.12.2011.PG

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 marca 2012 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych w Nordzucker Polska S.A. Zakład w Opalenicy”, lokalizowanego na działce nr 73/25, ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica

Decyzja została wydana na wniosek Nordzucker Polska S.A. w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji, oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 34.

 

 

Burmistrz Opalenicy

/-/Roman Maternik