Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

UCHWAŁA NR IV/19/06
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 28 grudnia 2006 r.
 
w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr. 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 102, poz.1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz.1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Przyjmuje się do realizacji Program współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Czarnuszka
 
Załącznik do uchwały
Nr IV/19/06.
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 28grudnia 2006 r.
 
 
Program współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok
Nadrzędnym zadaniem Gminy Opalenica jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. Współpraca z organizacjami pozarządowym stanowi ważny element kierowania rozwojem Gminy. Korzyści płynące z tej współpracy to:
-    umacnianie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
-    aktywizacja społeczności na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
-    zwiększanie efektywności działań organizacji pozarządowych,
-    poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
-    otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, należących do właściwości Gminy.
 
§ 1.1. Program współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi element polityki społeczno - finansowej Gminy.
2. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych.
 
§ 2. Ilekroć w treści programu jest mowa o:
1)    programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok;
2)    ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz.1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651);
3)    organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizację, o której mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy.
§ 3. Współpraca Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 4.1. Ze strony Gminy Opalenica program realizują:
 
1) Rada Miejska w Opalenicy - w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej Gminy;
 
2) Burmistrz Opalenicy - w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych form pomocy;
 
3) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Opalenicy oraz gminne jednostki organizacyjne - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 
 
4) wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Opalenicy - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwa w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczania informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.
 
2. Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego z terenu Gminy Opalenica ub organizacje, których teren działania obejmuje obszar Gminy Opalenica.
 
§ 5. Gmina w miarę posiadanych środków finansowych zapewnionych w uchwale budżetowej na rok 2007 może wspierać zadania w następujących dziedzinach:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, materialna i niematerialna pomoc bezpośrednia dla osób potrzebujących;
2) podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: ochrona dziedzictwa kulturowego i historii Gminy Opalenica, promocja osiągnięć lokalnych twórców, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Opalenicy;
3) ochrony i promocji zdrowia: działania adresowane do ludzi zdrowych, służące propagowaniu i utrwalaniu stylu życia sprzyjającego zdrowiu oraz zwiększeniu świadomości zdrowotnej, działania skierowane do grup podwyższonego ryzyka najczęściej występujących chorób oraz poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;
4) edukacji, oświaty i wychowania: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, organizacja zajęć i opieki dla uczniów niepełnosprawnych lub mających problemy w nauce bądź pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, organizacja zajęć uzupełniających pracę szkoły zwłaszcza w dziedzinie edukacji regionalnej, nauki języków obcych, organizacja konkursów o charakterze edukacyjnych oraz organizacja zajęć edukacyjnych dla dorosłych;
5) kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja zawodów sportowych i turniejów, organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w trudnej sytuacji życiowej;
6) ochrony przeciwpożarowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciw-działania patologiom społecznym: działania prewencyjno - wychowawcze w zakresie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom;
7) ekologii i ochrony środowiska: propagowanie wiedzy ekologicznej oraz kształtowania właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska, bezpośrednia ochrona środowiska przyrodniczego oraz zwierząt i roślin;
8) promocja Gminy: wspieranie organizacji pozarządowych materiałami promocyjnymi wydanymi przez Urząd Miejski, podczas uczestniczenia w wydarzeniach stwarzających okazję do promocji Gminy Opalenica.
 
§ 6. Zakres współpracy obejmuje:
 
1)    podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy Opalenica;
 
2)    współdziałanie przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Opalenica;
 
3)    realizację wspólnych przedsięwzięć przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;
 
4)    koordynację działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
 
5)    wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;
 
6)    promocję najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Opalenica;
 
7)    inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych Gminy i środowisk lokalnych.
 
8)    wsparcie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.
 
§ 7. Formy współpracy obejmują w szczególności:
 
1)    zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
 
2)    wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a)    stworzenie sytemu wymiany informacji o aktualnie składanych i realizowanych projektach, o aktualnych możliwościach składania wniosków o dotacje,
b)    organizowanie spotkań pomiędzy organizacjami pozarządowymi a przedstawicielami samorządu gminnego,
c)    bieżącą aktualizację informacji o organizacjach pozarządowych i działalności pożytku publicznego na stronie internetowej Gminy,
d)    zapewnienie możliwości publikacji na łamach informatora "Echa Opalenickie" materiałów dotyczących działalności organizacji pozarządowych;
 
3)    konsultowanie przez podmioty programu współpracy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 
4)    udostępnianie przez podmioty programu lokali i obiektów na prowadzenie różnych form działalności organizacji pozarządowych;
 
5)    szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu;
 
6)    pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych;
 
7)    tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu.
 
§ 8. W sprawach nie uregulowanych w programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Uzasadnienie
 
do uchwały Nr IV/19/06 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok.
 
W społeczeństwie demokratycznym organizacje pozarządowe stanowią znakomitą płaszczyznę dla rozwoju lokalnej społeczności. Skupiają one najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Niezbędny jest zatem udział podmiotów pozarządowych w systemie funkcjonowania Gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa. Konstytucyjna zasada pomocniczości i wynikające z przepisów prawa kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.
Jednym z priorytetów władz Gminy Opalenica jest służenie mieszkańcom w sposób jak najbardziej skuteczny, w ramach posiadanych zasobów i kompetencji.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz.1203; Nr 210, poz. 2135, z 2005 r, Nr 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) na Radzie Miejskiej spoczywa obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiony do uchwalenia program określa: podmioty uczestniczące we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zakres i formy tej współpracy. Przy opracowywaniu programu wykorzystano dotychczasowe doświadczenia w zakresie różnych form współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi.
Wobec ustawowego obowiązku opracowania prawnych ram współpracy władz Gminy z organizacjami pozarządowymi, przyjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne i uzasadnione.