Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Działalność pożytku publicznego.

 
W społeczeństwie demokratycznym organizacje pozarządowe stanowią znakomitą płaszczyznę dla rozwoju lokalnej społeczności. Skupiają one najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Niezbędny jest zatem udział podmiotów pozarządowych w systemie funkcjonowania Gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa. Konstytucyjna zasada pomocniczości i wynikające z przepisów prawa kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.
Jednym z priorytetów władz Gminy Opalenica jest służenie mieszkańcom w sposób jak najbardziej skuteczny, w ramach posiadanych zasobów i kompetencji.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) na Radzie Miejskiej spoczywa obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program określa: podmioty uczestniczące we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zakres i formy tej współpracy.W Gminie Opalenica przy opracowywaniu programu wykorzystano dotychczasowe doświadczenia w zakresie różnych form współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi.
 
 
Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl