Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie do komisji konkursowych.

Burmistrz Opalenicy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowe, która zostanie powołana do oceny ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Ogłoszenie

Formularz