Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w 2011 r.

ZATWIERDZAM                                                                                                                                                                                                               Opalenica, dnia 31 sierpnia 2011 roku

Burmistrz Opalenicy

dr inż. Roman Maternik

 

PROTOKÓŁ

 

z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica
w 2011 r.

 

1.      Organ zlecający wykonanie w formie wspierania zadań publicznych na terenie Gminy Opalenica:

Burmistrz Opalenicy.

 

2.      Przedmiot konkursu:

Udzielenie wsparcia finansowego klubom sportowym, prowadzącym działalność w zakresie dyscyplin sportowych koszykówka lub piłka nożna, na rozwój sportu w celu: poprawy warunków uprawiania sportu, upowszechniania i krzewienia sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica, zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Opalenica do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu, integrowania kibiców, kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

 

3.      Termin składania ofert:

do 16 sierpnia 20111 r.

 

4.      Rozpatrzenie ofert:

Otwarcia ofert dokonała komisja konkursowa powołania zarządzeniem Burmistrza Opalenicy  nr 86/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w składzie:

Przewodniczący Komisji                 Andrzej Mainka,

Członek komisji                              Feliks Straburzyński,

Członek komisji                              Tomasz Andrzejewski,

Członek komisji                              Dominik Dyderski

Członek komisji                              Ryszard Piotrowski

Do dnia 16 sierpnia 2011 roku złożono łącznie 2 ofert.

 

 

Przy rozpatrywaniu ofert brano pod uwagę następujące kryteria:

1.        znaczenie zgłoszonej oferty dla realizacji celu publicznego,

2.        możliwości realizacji zadania publicznego prze klub sportowy,

3.        wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs,

4.        przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania (kosztorys projektu) w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

5.        planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych niż budżet Gminy źródeł na realizację zadania a także wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6.        dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy, w tym rzetelność i sposób rozliczenia,

7.        ocenę oferty pod względem formalnym i merytorycznym.

 

Na 2 zgłoszone oferty 2 oferty spełniały wymogi wynikające z treści ogłoszenia o konkursie. W oparciu o przedstawione wyżej kryteria wyboru ofert, dokonano oceny 2 złożonych ofert. Pozytywnie rozpatrzono 2 oferty.

 

W oparciu o dokonaną ocenę ofert, Komisja proponuje zlecić niżej wymienionym organizacjom pozarządowym realizację 2 zadań, na łączną kwotę 15 000,00 zł.

Wykaz zadań publicznych Gminy Opalenica wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz wysokość przyznanych dotacji:

 

 

NAZWA ZADANIA

NAZWA PODMIOTU

WYSOKOŚĆ DOTACJI
 NA 2011 R

Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach klubów
i organizacji sportowych

Klub Sportowy
”PROMIEŃ”
w Opalenicy

11 000,00 zł

Propagowanie gry w piłkę koszykową a także promocja miasta Opalenica poprzez udział zawodników klubu Basket Team w turniejach towarzyskich i zawodach ligowych w mieście Opalenica oraz na terenie całego kraju.

„BASKET TEAM”
w Opalenicy

4 000,00 zł

SUMA PRZYZNANYCH DOTACJI

 

15 000,00 zł

 

 

/-/Andrzej Mainka - Przewodniczący Komisji          

 

/-/ Feliks Straburzyński                                              

 

/-/ Tomasz Andrzejewski                                           

 

/-/ Dominik Dyderski                                                 

 

/-/ Ryszard Piotrowski