Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ochrona Środowiska

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opalenica na lata 2017-2031

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwagazowe dla Gminy Opalenica na lata 2017-2031.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OPALENICA

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opalenica

Program Ochrony Środowiska

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r."

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013-2016 z prognozą do 2020 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013-2016 z prognozą do 2020 r.

Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020" za lata 2015-2016.

Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020" za lata 2017-2018.

Opłata za usługi wodne

Obowiązek składania oświadczeń w celu ustalenia opłat za usługi wodne.

druk oświadczenia

 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podmioty posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

AZBEST

1. CO TO JEST AZBEST?

2. Obowiązki właścicieli nieruchomości.

3. Instrukcja właściwego postępowania z azbestem.

4. Demontaż wyrobów zawierających azbest.

5. Formularz - informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

6.  Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

7. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Zarządzenie nr 106/2014 z 11 lipca 2014 r. w sprawie zasad finansowania z budżetu Gminy Opalenica utylizacji odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Opalenica, będących własnością osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

Ogłoszenia Burmistrza.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opalenica.

Zestawienie ilości i kosztów usuwania odpadów zaiwerających azbest.

Inwentaryzacja

 

 

 

 

Jak postępować w przypadku schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika gatunku objętego ochroną ścisłą.

Informacje

Informacja o środowisku i jego ochronie

 

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla Gminy Opalenica

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Opalenica.

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Opalenica.

Zakres opracowania wynika z:
1.  ustawy z dnia 10.04.1997 r. "Prawo energetyczne" Dz. U. 2012.1059 tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
2. ustawy z dnia  27.04.2001 r. "Prawo ochrony środowiska" Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami.
 
Załącznik nr 4

Rejestr Działalności Regulowanej

 

Obwieszczenia dotyczące wniosków o środowiskowych uwarunkowaniach