Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną

Opalenica, dnia 07 października 2009 r.

GN.III.7624-11/09


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 października 2009 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek nr: 447, 426, 431 obręb Wojnowice, gmina Opalenica ...”.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36. Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Opalenicy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.