Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach

Opalenica, dnia 29 września 2009 r.

GN.III.7624-22/09


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2009 r. wydał postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach” nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Kanalizacja i oczyszczalnia będą budowane w m.Wojnowice, gmina Opalenica. Planowana do realizacji kanalizacja usytuowana jest na działkach wsi Wojnowice zgodnie z załączoną do wniosku o wydanie decyzji kopią mapy ewidencyjnej i załączonym wykazem działek. Oczyszczalnia planowana jest do budowy na działkach nr ew. 92/5 (powstałej w wyniku podziału działki nr 92/4) i 90/4 (powstałej w wyniku podziału działki nr 90/3), obręb Wojnowice.

Wnioskodawcą jest Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica.

Jednocześnie zawiadamiam, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie. Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

 

 

 

 Postanowienie stwierdzające, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.