Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach".

Opalenica, dnia 17 września 2009 r.

GN.III.7624-22/09


OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art.73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach”.

Kanalizacja i oczyszczalnia będą budowane w m.Wojnowice, gmina Opalenica. Planowana do realizacji kanalizacja usytuowana jest na działkach wsi Wojnowice zgodnie z załączoną do wniosku o wydanie decyzji kopią mapy ewidencyjnej i załączonym wykazem działek. Oczyszczalnia planowana jest do budowy na działkach nr ew. 92/5 (powstałej w wyniku podziału działki nr 92/4) i 90/4 (powstałej w wyniku podziału działki nr 90/3), obręb Wojnowice.

Wnioskodawcą jest Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica.


Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.
Burmistrz Opalenicy

/Ryszard Napierała/

 

 

 Wniosek do Państwowego Powiatowego Ispektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzienia oceny oddzieływania przedsięwzięcia na środowisko.

  Wniosek do Starosty Powiatu Nowotomyskiego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzienia oceny oddzieływania przedsięwzięcia na środowisko.

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.