Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji pt. "„Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą te

 

Opalenica, dnia 1 czerwca 2009 r.

BURMISTRZ OPALENICY
                                                                                                                                             OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że Burmistrz Opalenicy w dniu 28 maja 2009 r. wydał postanowienie Nr GN.III.7624-11/09 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pt.: „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 447; 426; 431; obręb Wojnowice, gmina Opalenica”.


Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 63 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz. 1227) w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia j.w.

Postępowanie w w/w sprawie toczy się na wniosek DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o., 71-502 Szczecin, ul. Odzieżowa 12C/1 z dnia 26 marca 2009 r.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica (pokój nr 36), tel. (061) 4477281 wew. 53, 52.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opalenicy (www.bip.opalenica.pl) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. 3 Maja 1.


Zgodnie z art. 49 K.p.a obwieszczenie/zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia./-/ RYSZARD NAPIERAŁA

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.