Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej pt"

  „ 

Opalenica, dnia 4 luty 2009 r.

 

BURMISTRZ OPALENICY

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (test jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 stycznia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt „Budowa przedłużenia drogi gminnej wraz z oświetleniem ul. Parkowej w Opalenicy" na działkach nr 195/21, 195/24, 195/27, 195/30, 195/33, 195/36, 221/3, 216/3, obręb Opalenica. Wnioskodawcą jest ARK-KOM A. Karłowski ul. Jaśminowa 2, 64-330 Opalenica działający na zlecenie REMES SP. z o.o. w Opalenicy, a inwestorem jest Gmina Opalenica, ul. 3 Maja 1. Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.

 

 

/-/ RYSZARD NAPIERAŁA/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.