Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Prognoza oddziaływania na ś rodowisko Aktualizacji Programu Ochrony Ś rodowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 – 2016 z perspektyw ą do roku 2020

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenic.

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.