Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Opalenica, dnia 21 stycznia 2013 r.

GK.6220.21.2011.PG

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam strony postępowania,

 - art. 38 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam społeczeństwo

o wydanej w dniu 21 stycznia 2013 r. na wniosek firmy ARK-KOM Andrzej Karłowski ul. Jaśminowa 2, 64-330 Opalenica decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji z dnia 20 stycznia 2012 r. nr GK.6220.21.2011.PG o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. przebudowa dróg gminnych w Opalenicy - ulice Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudowa, przebudową i budowa odcinka kanalizacji deszczowej.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 24 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.:

poniedziałek od 7:30 do 16:00

wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 15:00

 

 

Wywieszono w dniach: 21.01.2013 - 5.02.2013

 

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Mainka

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.