Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja istniejącego budynku laboratorium surowcowego"

Opalenica, dnia 16 stycznia 2013 r.

GK.6220.22.2012.PG

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16 stycznia 2013 r. na wniosek  Nordzucker Polska S.A., ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego budynku laboratorium surowcowego” na działce nr 65/12 obręb Opalenica.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pok. nr 24 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.:

poniedziałek od 7:30 do 16:00

wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 15:00

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Mainka

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.