Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

OBWIESZCZENIE

Opalenica, dnia 8 stycznia 2013 r.

GK.6220.22.2011.PG

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 8 stycznia 2013 r. na wniosek firmy Mosty Gdańsk Sp. z o.o., ul. Jaśminowy Stok 12a, 80-177 Gdańsk, wydane zostało postanowienie prostujące oczywistą omyłkę zawartą w decyzji z dnia 27 września 2012 r. nr GK.6220.22.2011.PG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Drogi Zachodniej Opalenicy na odcinku od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2009P Lwówek - Opalenica, do skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 307 Bukowiec – Opalenica - Poznań”, którego treść podaje w załączniku .

Zgodnie z art. 49 kpa, w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Burmistrza Opalenicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Burmistrz Opalenicy

dr  inż. Roman Maternik

 

  Załącznik.pdf

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.