Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wymiana istniejących zbiorników na paliwo ..."

Opalenica, dnia 12 listopada 2012 r.

GK.6220.17.2012.PG

OBWIESZCZENIEBurmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

informuje

o wydanej w dniu 12 listopada 2012 r. na wniosek firmy AKSAN K. Karłowska, A. Karłowski, S. Karłowski, A. Karłowski Sp. J., ul. Młyńska 31, 64-330 Opalenica decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wymiana istniejących zbiorników na paliwo na dwa zbiorniki dwupłaszczowe dwukomorowe o łącznej pojemności 40 m³ każdy z systemem monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej oraz sygnalizacji wycieku, przebudowa nawierzchni i odwodnienie na stacji paliw" na działce nr 475, obręb Urbanowo, gmina Opalenica. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 24 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.:poniedziałek od 7:30 do 16:00

wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 15:00Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Mainka

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.