Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Droga zachodnia Opalenicy ..."

Opalenica, dnia 27 września 2012 r.

GK.6220.22.2011.PG

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia strony postepowania, że w dniu 27 września 2012 r. na wniosek firmy Mosty Gdańsk Sp. z o.o.,  ul. Jaśminowy Stok 12a, 80-177 Gdańsk wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Drogi Zachodniej Opalenicy na odcinku od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2009P Lwówek - Opalenica, do skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 307 Bukowiec – Opalenica - Poznań”, której treść podaje w załączniku.

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza 

                                                                                  /-/ Andrzej Mainka

 

załącznik: decyzja

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanej decyzji. Termin 14 dni liczy się od 01.10.2012 r. do 15.10.2012 r.

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.