Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Droga zachodnia Opalenicy ..."

Opalenica, dnia 5 września 2012 r.

GK.6220.22.2011.PG 

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy zawiadamia strony postępowania, że zgromadzono już wszystkie dokumenty potrzebne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Droga Zachodnia Opalenicy na odcinku od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2009P Lwówek – Opalenica, do skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 307 Bukowiec – Opalenica - Poznań”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek firmy Mosty Gdańsk Sp. z o.o., 80-177 Gdańsk, ul. Jaśminowy Stok 12 a z dnia 11 listopada 2011 r.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 24 z możliwością wypowiedzenia się oraz zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postepowania przekracza 20, stąd niniejsze zawiadomienie doręcza się stronom poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opalenicy bip.opalenica.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


Zastępca Burmistrza

Andrzej Mainka

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.