Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

OBWIESZCZENIE - konsultacje -”Droga Zachodnia Opalenicy na odcinku od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2009P Lwówek - Opalenica, do skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódz

 

 

Opalenica, dnia 3 sierpnia 2012 r.

GK.6220.22.2011.PG OBWIESZCZENIENa podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam, że

w dniu 3 sierpnia 2012 r. do Urzędu Miejskiego w Opalenicy wpłynęło uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Droga Zachodnia Opalenicy na odcinku od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2009P Lwówek - Opalenica, do skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 307 Bukowiec - Opalenica - Poznań"

Postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy Mosty Gdańsk Sp. z o.o., ul. Jaśminowy Stok 12 a, 80-177 Gdańsk, z dnia 25 października 2011 r.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Opalenicy. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu.

Z uzupełnionym raportem oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 34 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Opalenicy w w/w terminie. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Opalenicy.  Zastępca Burmistrza

Andrzej Mainka

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.