Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu ..."

Opalenica, dnia 27 sierpnia 2012 r.

GK.6220.4.2012.PG

 

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2012 r. zostało wydane postanowienie uzgadniające przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu – brojlerów o obsadzie 216 000 sztuk (864 DJP)” w miejscowości Dakowy Mokre, na działce nr 870, obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica, w związku z wnioskiem Pana Eugeniusza Hamrola, Dębienko, ul. Generała Sikorskiego 23/1, 62-060 Stęszew.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia tego obwieszczenia istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 24.

 

Burmistrz Opalenicy

/-/ Roman Maternik

 


Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.