Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budynek warsztatowy z zapleczem socjalno-sanitarnym położony w obrębie Opalenicy"

Opalenica, dnia 25 lipca2012 r.

GK.6220.9.2012.PG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2012 r., na wniosek Pana Piotra Juskowiaka zamieszkałego przy ul. 26 Stycznia 11, 64-330 Opalenica, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budynek warsztatowy z zapleczem socjalno-sanitarnympołożonego na działce 142/1, obręb Opalenica.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, a także z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul 3 Maja 1, 64-330 Opalenica, pok. nr 24 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Zastępca Burmistrza

/-/ Andrzej Mainka 

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.