Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z pełną dokumentacją postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu w Dakowych Mok

Opalenica, dnia 23 lipca 2012 r.

GK.6220.04.2012.PG

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art.33 ust. 1, w związku z art.79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227  ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2012 r. wpłynęło uzupełnienie do raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o planowanej obsadzie brojlerów 216 000 sztuk (864 DJP) w miejscowości Dakowy Mokre, na działce nr 870, obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica, w związku ze złożonym w dniu 30 marca 2012 r. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w przedsięwzięcia. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Opalenicy, zaś organem, który wydał postanowienie uzgadniające w w/w sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z pełną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 23.07.2012 r. do 13.08.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1 pok. nr 24, w godzinach urzędowania. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Opalenicy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Zastępca Burmistrza 

   /-/ Andrzej Mainka

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.