Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji osuszania gazu na terenie (Ośrodka Grupowego) OG Szewce KGZ Buk”

Opalenica, dnia 12 czerwca 2012 r.
GK.6220.5.2012.PG 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Opalenicy, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2012 r., na wniosek firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 15, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji osuszania gazu na terenie (Ośrodka Grupowego) OG Szewce KGZ Buk" zlokalizowanego na działce nr 123 i 197 obręb Kozłowo, gmina Opalenica.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z decyzją, a także z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul 3 Maja 1, 64-330 Opalenica, pok. nr 24 w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Burmistrza
/-/ Andrzej Mainka 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.