Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu ..."

Opalenica, dnia 24 maja, 2012r.

GK.6220.4.2012.PG

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust.1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam, że

 

w dniu 13 kwietnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu – brojlerów o obsadzie 216 000 sztuk (864 DJP)” w miejscowości Dakowy Mokre, na działce nr 870,  obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica.

Wnioskodawcą jest Eugeniusz Hamrol, Dębienko, ul. Generała Sikorskiego 23/1, 62-060 Stęszew.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Opalenicy. Organami  biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu.

Z raportem o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 24 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Opalenicy w w/w terminie. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Opalenicy.

 

Zastępca Burmistrza 

 /-/  Andrzej Mainka

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.