Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja instalacji osuszania gazu ..."

Opalenica, dnia 23 maja 2012 r.

GK.6220.5.2012.PG

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) orazna podstawie art. 33 ust.1 pkt 5, i ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 maja 2012 r. wydał postanowienie wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji osuszania gazu na terenie (Ośrodka Grupowego) OG Szewce KGZ Buk” zlokalizowanego na działce nr 123 i 197 obręb Kozłowo, gmina Opalenica.

Jednocześnie zawiadamiam, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 24, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

 

Zastępca Burmistrza 

/-/  Andrzej Mainka

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.