Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu oddziaływaniu na środowisko

Opalenica, dnia 20 luty 2012 r.

GK.6220.1.2012.PG                                                                                       

 

                                                  

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam, że

 

w dniu 16 lutego 2012 r. do Urzędu Miejskiego w Opalenicy wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie Gm. Opalenica"zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 401/3 obręb Troszczyn oraz na działce o nr ewidencyjnym 1443/2 obręb Opalenica.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska dr inż. Ryszard Wenda Doradztwo, Projektowanie, Produkcja, Sprzedaż, Lipków, ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin z dnia 3 stycznia 2012 r.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Opalenicy. Organami właściwymi                     w sprawie uzgodnień, opinii wydanych w toku postępowania są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu.

            Z raportem oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 34 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Opalenicy w w/w terminie. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Opalenicy.

  Burmistrz Opalenicy
/-/ Roman Maternik


 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.