Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy drobiu ..."

Opalenica, dnia 13 kwietnia 2012 r.

GK.6220.4.2012.PG


OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r., Nr 98 poz. 107 ze zm.) oraz art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 kwietnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu – brojlerów o obsadzie 216 000 sztuk (864 DJP)” w miejscowości Dakowy Mokre, na działce nr 870, obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica.


Wnioskodawcą jest Eugeniusz Hamrol, Dębienko, ul. Generała Sikorskiego 23/1, 62-060 Stęszew.


Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia tego zawiadomienia można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 34.


                                  Burmistrz Opalenicy

/Roman Maternik/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.