Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie ..."

Opalenica, dnia 17 marca 2012 r.

GK.6220.1.2012.PG

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z  art. 38iart. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 marca 2012 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie, Gmina Opalenica”, lokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 401/3 obręb Troszczyn oraz na działce o  nr ewidencyjnym  1443/2 obręb Opalenica.

Decyzja została wydana na wniosek firmy Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska dr inż. Ryszard Wenda, Doradztwo, Projektowanie, Produkcja, Sprzedaż, Lipków, ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin z dnia 3 stycznia 2012 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji, oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 34.

 

 

Burmistrz Opalenicy

 

/-/ Roman Maternik

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.