Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych ..."

Opalenica, dnia 5 marca 2012 r.

GN.6220.12.2011.PG

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lutego 2012 r. wydał postanowienie uzgadniające przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych w Nordzücker Polska S.A. Zakład w Opalenicy”, zlokalizowanego na działce nr 73/25, ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica .

Jednocześnie zawiadamiam, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 34, w terminie 7 dni od daty   zawiadomienia.

 

 

Burmistrz Opalenicy               

                          /-/ Roman Maternik      

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.