Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Droga zachodnia Opalenicy ..."

Opalenica, dnia 22 lutego 2012 r.

GK.6220.22.2011.PG

 OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2012 r. zostało wydane postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. ”Droga Zachodnia Opalenicy na odcinku od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2009P Lwówek - Opalenica, do skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 307 Bukowiec – Opalenica - Poznań” w związku z wnioskiem firmy Mosty Gdańsk Sp. z o.o. , ul. Jaśminowy Stok 12 a, 80-177 Gdańsk z dnia 25 października 2011 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Opalenicy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w opalenicy ul. 3 Maja 1.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia tego obwieszczenia istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją (raportem oddziaływania) w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 34.

Burmistrz Opalenicy

wz./-/ Andrzej Mainka

 

postanowienie Burmistrza Opalenicy z 20 lutego 2012 r.

część 1

część 2

część 3

część 4

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.