Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie ..."

Opalenica, dnia 20 lutego 2012 r.

GK.6220.1.2012.PG

 OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2012 r. zostało wydane postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. ” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie, Gmina Opalenica” na działce o nr ewidencyjnym 401/3 obręb Troszczyn oraz na działce o nr ewidencyjnym 1443/2 obręb Opalenica” w związku z wnioskiem firmy Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska dr inż. Ryszard Wenda Doradztwo, Projektowanie, Produkcja, Sprzedaż, Lipków, ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin z dnia 3 stycznia 2012 r.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia tego obwieszczenia istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją (raportem oddziaływania) w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 34.

Burmistrz Opalenicy

/-/ Roman Maternik

 

 

 postanowienie Burmistrza Opalenicy z dnia 15 lutego 2012 r.

 

 

 


 


Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.