Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie ..."

                                     Opalenica, dnia 4 stycznia 2012 r.
GK. 6220.01.2012.PG


OBWIESZCZENIE


    Zgodnie z art.61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r., Nr 98 poz. 107 ze zm.) oraz art.73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 stycznia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie, Gmina Opalenica” na działce nr 401/3, obręb Troszczyn, oraz działce nr 1443/2 obręb Opalenica, gmina Opalenica

Wnioskodawcą jest firma Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska dr inż. Ryszard Wenda Doradztwo, Projektowanie, Produkcja, Sprzedaż, 05-080 Izabelin Lipków, ul. Kontuszowa 19, działająca z upoważnienia Gminy Opalenica.

    Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia tego zawiadomienia można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja, pokój 34.                                        Burmistrz Opalenicy
                                        /-/ Roman Maternik
Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.