Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Droga zachodnia Opalenicy ..."

Opalenica, dnia 12 grudnia 2011 r.

GN.6220.22.2011.PG

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 grudnia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Droga Zachodnia Opalenica na odcinku od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2009P Lwówek – Opalenica, do skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 307 Bukowiec- Opalenica – Poznań”  na działkach nr 382/2, 372/1, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 373/1, 374, 375, 376, 380, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 328/2, 328/1, 324, 325/3, 325/2, 319, 320, 388/1, 356, 321/3, 321/4, 321/7, 63/3, 66, 67, 65/14, 69/1, 2205/4,  72/5, 72/8, 73/1, 73/2, 65/12 -gmina Opalenica.             

Wnioskodawcą jest firma Mosty Gdańsk Sp. z o.o. ul. Jaśminowy Stok 12a,  80-177 Gdańsk, działająca z upoważnienia Gminy Opalenica.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art.74 ust.3 w/w ustawy stosuje się przepisy art.49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Opalenicy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opalenicy ul. 3 Maja 1.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pok. Nr 36 terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Opalenicy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Ponadto Burmistrz Opalenicy działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z poźn. zm.) wystąpił z pismem z dnia 12.12. 2011 r. znak GN. 6220.22.2011.PG r. o wydanie opinii do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu i o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu przed wydaniem w/w decyzji.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  

Burmistrz Opalenicy

   Roman Maternik

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.