Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa czterech elektrowni wiatrowych ..."

Opalenica, dnia 7 listopada 2011 r.

GN.6220.16.2011.PG

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 listopada 2011r. wydał decyzję o zmianie decyzji Burmistrza Opalenicy z dnia 29 marca 2011 r., określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastruktura techniczną na terenie działek nr 210/2; 219/1; 479/3; 291/6 obręb Urbanowo, gmina Opalenica”.

Decyzja została wydana dla  Firmy B.U.I. sp. z o.o. DOMREL, ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 78 ustawy powołanej na wstępie, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

 

Burmistrz Opalenicy

/Roman Maternik/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.