Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa trzech elektrowni wiatrowych ..."

Opalenica, 7 listopada 2011 r.

GN.6220.15.2011.P.G.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 listopada 2011 r. wydał decyzję o zmianie decyzji Burmistrza Opalenicy z dnia 4 stycznia  2011 r., określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek nr:  447, 426, 431, 454, 452, 448 obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie".

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 78 ustawy powołanej na wstępie, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

 

Burmistrz Opalenicy

/Roman Maternik/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.