Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa trzech elektrowni wiatrowych ..."

Opalenica, dnia 23 września 2011 r.

GN.6220.15.2011.KT

 

                                                  
 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 63 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 września 2011 r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek nr: 447, 426, 431, 454, 452, 448 obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie” w związku z wnioskiem inwestora o zmianę decyzji Burmistrza Opalenicy z dnia 4 stycznia 2011 r.

            Jednocześnie informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy i zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

 

 

 

Burmistrz Opalenicy

 /Roman Maternik/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.