Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego ..."

Opalenica, dnia 5 września 2011 r.

GN.6220.13.2011.PG

 

 

                                                  

OBWIESZCZENIE

 

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 września 2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego – przystosowanie odwierconego otworu hydrogeologicznego do eksploatacji w celu zraszania upraw polowych za pomocą deszczowni na działce nr 29, obręb Opalenica - obszar wiejski, w miejscowości Drapak”.

            Decyzja została wydana na wniosek Gospodarstwo Rolne Roman Śmierzchalski Łęczyce 8, 64-330 Opalenica.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1,   pokój nr 36.

Burmistrz Opalenicy

  /Roman Maternik/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.