Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn " Budowa czterech elektrowni wiatrowych ..."

Opalenica, dnia 29 sierpnia 2011 r.

GN.6220.16.2011.PG

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                        Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 sierpnia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek nr: 210/2, 219/1,479/3,291/6 obręb Urbanowo, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie”.

Wnioskodawcą jest B.U.I. Sp. z o.o. DOMREL, ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Opalenicy. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu.

                  Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy i zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy  w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

 

Burmistrz Opalenicy

  /Roman Maternik/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.