Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Opalenicy Nr RN III 7624-04/08 z dnia 26 maja 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Opalenica, dnia 18 sierpnia 2011 r.

GN.6220.11.2011.PGOBWIESZCZENIEZgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2011 r. wydał decyzję zmieniającą decyzję Burmistrza Opalenicy Nr RN III 7624-04/08 z dnia 26 maja 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przekształcenie budynku gospodarczego w warsztatowy i rozbudowa budynku warsztatowego z powierzchni 65 m² do powierzchni 185 m², usytuowanego w Wojnowicach ul. Poznańska 32, na działce nr 340, obręb Wojnowice.

Zmiana w/w decyzji została uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Tomyślu.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.


Burmistrz Opalenicy

/Roman Maternik/

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.