Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych w Nordzücker Polska

Opalenica, dnia 18 sierpnia 2011 r.

GN.6220.12.2011.KT

 

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) informuję, że Burmistrz Opalenicy w dniu 18 sierpnia 2011 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych w Nordzücker Polska S.A. Zakład w Opalenicy”, lokalizowanej na działce nr 73/25, ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Nordzücker Polska S.A. w Opalenicy ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Opalenicy               

/Roman Maternik/                 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.