Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych w No

Opalenica, dnia 16 sierpnia 2011 r.

GN.6220.12.2011.KT

 

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 2011 r. wydał postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia pn. Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych w Nordzücker Polska S.A. Zakład w Opalenicy”, lokalizowanej na działce nr 73/25, ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Nordzücker Polska S.A. w Opalenicy ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój nr 36 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Opalenicy          

/Roman Maternik/            

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.