Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

obwieszczenie o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zakład usługowy zajmujący się nakładaniem powłok na metale - cynkowanie galwaniczne" lokalizowanego na

Opalenica, dnia 12 sierpnia 2011 r.

GN.6220.3.2011.PG


 
OBWIESZCZENIENa podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam, że


w dniu 12 sierpnia 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Opalenicy wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zakład usługowy zajmujący się nakładaniem powłok na metale - cynkowanie galwaniczne" lokalizowanego na działce nr 262, Łagwy, ul. Ogrodowa 6, 64-330 Opalenica.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora „TAP CLEANER” Krzysztof Nowakowski, ul. Poznańska 46, 64-330 Opalenica.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Opalenicy. Organami właściwymi w sprawie uzgodnień, opinii wydanych w toku postępowania są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu.

Z raportem oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 36 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej do Burmistrza Opalenicy w w/w terminie. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Opalenicy.
Burmistrz Opalenicy

/Roman Maternik/

 


Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.