Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Biologiczna oczyszczalnia ścieków ..."

Opalenica, dnia 18 lipca 2011 r.

GN.6220.12.2011.PG


 


OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych w Nordzucker Polska S.A. Zakład w Opalenicy lokalizowanego na działce nr 73/25, ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica.

Wnioskodawcą jest Nordzucker Polska S.A., ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica.

Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.

Burmistrz Opalenicy

/Roman Maternik/

 


 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.