Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia pn. " Budowa zbiornika małej retencji w Leśnictwie Woźniki..."

Opalenica, 30 czerwca 2011 r.

GN.6220.7.2011.PG

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 63 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2011 r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika małej retencji w Leśnictwie Woźniki na części działki nr 9192/1 obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica”.

Wnioskodawcą są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konstantynowo, 62-053 Pecna.

Jednocześnie informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

 

Burmistrz Opalenicy

Roman Maternik

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.