Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przekształcenie budynku gospodarczego w warsztatowy..."

Opalenica, dnia 15 czerwca 2011 r.

GN.6220.11.2011.PG

 

                                                  

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 
 

                        Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 czerwca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Przekształcenie budynku gospodarczego w warsztatowy i rozbudowa budynku warsztatowego z powierzchni 78,55 m² do powierzchni 228,55 m² ”.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 340, Wojnowice, ul. Poznańska 32, gmina Opalenica.

Wnioskodawcą jest Pan Tomasz Mortka, Wojnowice, ul. Poznańska 32, 64-330 Opalenica.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Opalenicy. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu.

                        Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy i zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy  w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

 

 

 

                                                                                 Burmistrz Opalenicy

                                                                                 /Roman Maternik/

 

 

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.