Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej..."

Opalenica, dnia 1 czerwca 2011 r.

GN.6220.10.2011.PG

 

                                                  

 
 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                        Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 czerwca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarowej przebiegającej przez kompleks leśny obrębu Kozłowo na terenie leśnictwa: Dakowy Mokre w Nadleśnictwie Konstantynowo. Długość trasy 1104,26 km”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 9161/1 i 9164 obręb Kozłowo, gmina Opalenica.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Nadleśnictwo Konstantynowo, Konstantynowo 1, 62-053 Pecna.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Opalenicy. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu.

             Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy i zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy  w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

 

 

 

 

                                                                                             Burmistrz Opalenicy

                                                                                              /Roman Maternik/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.