Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Młyńskiej w Opalenicy..."

Opalenica, dnia 31 maja 2011 r.

GN.6220.4.2011.PG

 

                                                  
 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                        Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 63 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2011 r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Opalenicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką (ulica Wyzwolenia) do skrzyżowania z drogą powiatową (ulica 3 Maja), ze skrzyżowaniem z ul. Klonową, wraz z przebudową i budową parkingu dla samochodów osobowych, siecią wodociągową, kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz z przebudową istniejącego przepustu drogowego”.

                        Jednocześnie informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy  w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pokój nr 36.

 

 

 

 

                                                           Burmistrz Opalenicy

                                                           /Roman Maternik/

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji' o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307.